• พันธกิจ / เป้าประสงค์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)
 • พันธกิจของโรงเรียน

           1. พัฒนาคุณภาพการศึกษา

           2. ส่งเสริมเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน

           3. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ

           4. พัฒนาระบบบริหารจัดการ

           5. ส่งเสริมความร่วมมือจากชุมชนในการพัฒนาการศึกษา

   

  เป้าประสงค์

              นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนา  มีคุณธรรม มีความรู้ตามเกณฑ์มาตรฐาน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และของสำนักงานรับรองมาตรฐานและ ประเมินคุณภาพการศึกษา สามารถปฏิบัติตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

   

  กลยุทธ์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๗ (บ้านบางบอน)

                     กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนากระบวนการบริหารด้วยระบบคุณภาพ

                     กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาผู้เรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรม

                     กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความสามารถทางวิชาการ

                     กลยุทธ์ที่ 4 ปรับปรุงและพัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้

  วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

                     กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนากระบวนการบริหารด้วยระบบคุณภาพ

                               1.1 เพื่อให้มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ดี

                               1.2 เพื่อพัฒนางานวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา

                               1.3 เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

                     กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาผู้เรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรม

                               2.1 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน) เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

                     กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความสามารถทางวิชาการ

                               3.1 เพื่อพัฒนาทักษะความสมารถของผู้เรียนด้านการอ่าน การเขียน การสื่อสารการคิดและการใช้เทคโนโลยี

                               3.2 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิซาการ

                     กลยุทธ์ที่ 4 ปรับปรุงและพัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้

                               4.1 เพื่อจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2023-04-29 10:44:59 น.

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง โทรศัพท์: 077871655 อีเมล์: [email protected]
เว็บมาสเตอร์:: Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา  WEB School CMS V.2 [ติดต่อทีมพัฒนา]