• เขตพื้นที่บริการโรงเรียน

 • หมู่ที่
  ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
  1
  หมู่บ้านลำเลียง ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
  2
  หมู่บ้านหวยไทร ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
  3
  หมู่บ้านบางหมีล่าง ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
  4
  หมู่บ้านลำเลียงใน ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
  5
  หมู่บ้านบางบอน ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
  6
  หมู่บ้านวังเข้ ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
  9
  หมู่บ้านบางนา ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
  11
  หมู่บ้านห้วยไทรเหนือ ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
  1
  หมู่บ้านบางสองรา ตำบลบางใหญ่ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
  2
  หมู่บ้านบางสองราใต้ ตำบลบางใหญ่ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
  3
  หมู่บ้านบางใหญ่เหนือ ตำบลบางใหญ่ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
  4
  หมู่บ้านทับจาก ตำบลบางใหญ่ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
  5
  หมู่บ้านบางใหญ่ใต้ ตำบลบางใหญ่ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

 


โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง โทรศัพท์: 077871655 อีเมล์: [email protected]
เว็บมาสเตอร์:: Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา  WEB School CMS V.2 [ติดต่อทีมพัฒนา]