• ประวัติ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)
 •        โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน) ตั้งอยู่เลขที่ 25/1 หมู่ 5 ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง รหัสไปรณีย์ 85110 หมายเลขโทรศัพท์ 077-871655 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง มีพื้นที่ตามทะเบียนที่ รน.102 จำนวน  115 ไร่ เดิมชื่อโรงเรียนประชาบาล ตำบลลำเลียง 3 บ้านบางบอน ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2481 เป็นอาคารชั่วคราว มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ประถมศึกษาปีที่ 4  ซึ่งเป็นค่ายลูกเสือธารสะอาด ปัจจุบันคือที่ตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง เปิดสอนได้ 4 ปี เศษ เกิดสงครามมหาบูรพาเอเชีย เป็นเหตุให้ต้องหยุดทำการสอนชั่วคราว เพราะโรงเรียนมีทหารญี่ปุ่นมาอาศัยอยู่จนชำรุด  หลังจากสิ้นสงครามได้ย้ายสถานที่มา ณ ที่ตั้งปัจจุบัน โดยนายบุญนำ สุวรรณรัตน์ ได้ทำการบริจาคที่ดิน เปิดทำการสอนโดยปรับปรุงอาคารเรียนชั่วคราว มีนักเรียนจำนวน 40 คน โดยมีนายจรูญ ผลสุก เป็นครูใหญ่

                  พ.ศ. 2493 ได้เปิดทำการสอนครบทุกชั้น โดยมีนายบุรี รัตนานนท์ เป็นครูใหญ่

                  พ.ศ. 2498  เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2498 ฯพณฯ ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายบังกร พรมโยธี ได้มาตรวจราชการ มอบเงิน กองทุนส่งเสริมการศึกษา จำนวน 20,000 บาท ปลูกสร้างอาคารเรียน 1 หลัง จำนวน 2 ห้องเรียน

                  พ.ศ. 2499 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนบ้านบางบอน มีนักเรียนจำนวน  119 คน

                  พ.ศ. 2536 ได้รับอนุญาตเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นตามโครงการโรงเรียนขยายโอกาส มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 60 คน

                  พ.ศ. 2539 ได้รับการพิจารณาเป็นโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิไทยรัฐ และกำหนดวางศิลาฤกษ์ สร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 105/29  ขนาด 8 ห้องเรียนด้วยงบประมาณ 2,500,000 บาท ซึ่งเป็น อาคารสำนักงานผู้อำนวยการโรงเรียน ชั้นเรียนอนุบาลและห้องเรียนพิเศษในปัจจุบัน

                  พ.ศ 2540 ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิไทยรัฐ และสร้างอาคารเอนกประสงค์ แบบ 203 / 26 ด้วยงบประมาณ  1,000,000 บาท อีก 1 หลัง คืออาคารห้องสมุดในปัจจุบัน

                  ปัจจุบัน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน) ดำเนินงานภายใต้การบริหารงานของนายศุภชัย โสธร ซึ่งดำรงตำแหน่งเมี่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 จนถึงปัจจุบัน

  ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๗ (บ้านบางบอน)

  ที่ ชื่อ - สกุล ระยะเวลา

  ตำแหน่ง

  1

  นายจรูญ ผลสุข

  2481 - 2493 ครูใหญ่
  2

  นายบุรี รัตนานนท์

  2493 - 2505 ครูใหญ่
  3

  นายไสว ดาวสุวรรณ

  2505 - 2508 ครูใหญ่
  4

  นายประชุม กัณหา

  2508 - 2519 ครูใหญ่
  5

  นายชจร โชติคุต

  2519 - 2528 ครูใหญ่
  6

  นายพินิจ สายน้ำใส

  2528 - 2532 อาจารย์ใหญ่
  7

  นายสำเริง ใจบุญ

  2532 - 2533 รักษาการฯ
  8

  นายพรเทพ เทพสิทธิ์

  2533 - 2542 อาจารย์ใหญ่
  9

  นายพรเทพ เทพสิทธ์

  2542 - 2551 ผู้อำนวยการ
  10

  นายสมโภชน์ เพิ่งมาก

  2551 - 2553 ผู้อำนวยการ
  11

  นางณัฏฐวรรณ สมเลข

  2553 - 2559 ผู้อำนวยการ
  12

  นายเสฐียร จันทะมูล

  2559 - 2563 ผู้อำนวยการ
  13

  นายสุทิน สัจจา

  2563 - 2565 ผู้อำนวยการ
  14

  นางสาวพัชรี แจ่มพิศ

  2565 - 2566 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียน
  15

  นายศุภชัย โสธร

  2566 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2023-12-23 09:40:12 น.

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง โทรศัพท์: 077871655 อีเมล์: [email protected]
เว็บมาสเตอร์:: Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา  WEB School CMS V.2 [ติดต่อทีมพัฒนา]